Transformers

 
 
 

 

Single-phase
safety isolatig transformer

input: 230 V 50-60 Hz

output: 12 V 3.8 A 46 VA

 

 

Three-phase

isolating transformer

input: 3×400 V 50-60 Hz

output: 3×165 V 4.9 A 1400 VA

 
 
 

 

Three-phase transformer water-cooled

 

 

HF-Transformer water-cooled

 
 
 

 

Test bay-Transformator

 

 

Three-phase transformer 300 kVA